بایگانی‌های بریان هوک، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بریان هوک: آمریکا از هیچ گروه ضد حکومت ایران حمایت نمی کند ۲۸ بهم ۱۳۹۷
رسانه

بریان هوک: آمریکا از هیچ گروه ضد حکومت ایران حمایت نمی کند

ما هیچ گروه مشخصی را حمایت نمی کنیم. ما مردم ایران را حمایت می کنیم. آینده مردم ایران به خودشان بستگی دارد. ما بشکل فعالانه با کسانی که خارج از ایران هستند کار می کنیم.