بایگانی‌های بی بی سی فارسی، سازمان مجاهدین خلق، سردار شهید قاسم سلیمانی، فرقه رجوی، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تخریب چهره سردار شهید سلیمانی به شیوه «مجاهدین» ۰۸ بهم ۱۳۹۸
مقاله

تخریب چهره سردار شهید سلیمانی به شیوه «مجاهدین»

وقتی از «مجاهدین» صحبت می کنیم در واقع از بزرگترین خانه سالمندان جهان نام می بریم که اعضای آن از دار دنیا فقط کلکسیونی از بیماری ها را دارند و تقریبا هر ماه یک قبر آماده آنان را به سوی مرگ فرا می خواند. بنابراین فرقه رجوی اسلحه بادی غرب برای آشفته کردن افکار مردم ایران است.