بایگانی‌های تاریخچه مجاهدین، جان لیمبرت، فرقه رجوی، لینکلن بلومفیلد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تاریخچه سفارشی  برای پوشاندن جنایات مجاهدین ۲۱ خرد ۱۳۹۸
مقاله

تاریخچه سفارشی  برای پوشاندن جنایات مجاهدین

تاریخچه واقعی مجاهدین نزد مردم ایران است همان مردمی که در طی بیش از 4 دهه گذشته با پوست و گوشت خود جنایات مجاهدین را لمس کرده  و خسارات سنگینی را بواسطه خیانت این گروه مزدور و وطن فروش متحمل شده اند. خیانت هایی که علیرغم همه تاریخچه سازی های رهبران مجاهدین فراموش نخواهد شد.