بایگانی‌های تحقیر اعضا در جمع، کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تحقیر اعضاء در فرقه مجاهدین ۱۴ بهم ۱۳۹۷
مقاله

تحقیر اعضاء در فرقه مجاهدین

فرقه‌ها به‌عنوان يكي از اشکال زندگي اجتماعي انسان، همواره با پيچيدگي‌ها و رازآلودگي‌‌هاي خاص خود همراه بوده‌اند؛ بسته بودن فضاي فرقه، عدم شفافيت قلمرو فعاليت، و عقايد موجب مي‌شود تا ناظران بيروني، هرگز به عمق عقايد و تعاليم يك فرقه پي نبرده، دست‌كم اطلاعات اوليه از آراء آنان به‌دست نياورند.