بایگانی‌های تروریسم، سازمان مجاهدین خلق، محمدصادق کوشکی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تبار ترور (مروری بر تاریخچه و کارنامه تروریستی سازمان مجاهدین خلق) ۲۳ مرد ۱۳۹۸
معرفی کتاب

تبار ترور (مروری بر تاریخچه و کارنامه تروریستی سازمان مجاهدین خلق)

گفته می شود که بیش از 4000 اسم را به طور مشخص در نشریه مجاهد آن سالها می توان یافت که مسؤولیت ترور آنها را سازمان مجاهدین بر عهده گرفته است. اینها به جز مواردی است که از دست آنها در رفته است.