بایگانی‌های ترکیه، سازمان مجاهدین خلق، صافی الیاسری، عراق، فرانسه، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرقه رجوی در سوگ مرگ یک مزدور بعثی ۰۵ شهر ۱۳۹۸
مقاله

فرقه رجوی در سوگ مرگ یک مزدور بعثی

آنچه که در رابطه با این مزدور گفتنی است اینکه؛ خانواده های دردمند اسیران دربند فرقه رجوی هیچگاه فراموش نخواهند کرد که چگونه صافی الیاسری این مزدور قلم به مزد بر علیه حضور آنان در مقابل اسارتگاه لیبرتی در جراید آنروز عراقی مطلب می نوشت. یا در دادگاههای عراق سعی می کرد در پرونده خانواده هایی که از دست فرقه رجوی بخاطر قتل فرزندانشان شکایت کرده بودند به نفع قاتل تاثیر گذار باشد.