بایگانی‌های جان بولتون، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خواب «مجاهدین» و جان بولتون تعبیر نشد ۱۳ بهم ۱۳۹۷
خبر

خواب «مجاهدین» و جان بولتون تعبیر نشد

امید واهی، بیست  و شش روز  از سال نو  میلادی گذشت ولی از جشن «مجاهدین» و جان بولتون در تهران خبری نشد. جان بولتون: رفتار و اهداف حکومت ایران به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و به هین خاطر تنها راه حل موجود تغییر خود رژیم است ... امیدواریم در سال 2019 چنین اتفاقی را در تهران جشن بگیریم!