بایگانی‌های جان لیمبرت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تاریخچه سفارشی  برای پوشاندن جنایات مجاهدین 11 ژوئن 2019
مقاله

تاریخچه سفارشی  برای پوشاندن جنایات مجاهدین

تاریخچه واقعی مجاهدین نزد مردم ایران است همان مردمی که در طی بیش از 4 دهه گذشته با پوست و گوشت خود جنایات مجاهدین را لمس کرده  و خسارات سنگینی را بواسطه خیانت این گروه مزدور و وطن فروش متحمل شده اند. خیانت هایی که علیرغم همه تاریخچه سازی های رهبران مجاهدین فراموش نخواهد شد.