بایگانی‌های حماسه چهارم آذر 1398 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تجلی حضور –  نهم دی ۸۸ و چهارم آذر ۹۸ ۰۶ آذر ۱۳۹۸

تجلی حضور – نهم دی ۸۸ و چهارم آذر ۹۸

نتیجه اینکه؛ علت این حجم از تخریب و توحش در آشوب های ۹۸ نیز خشم و عصبانیت «مجاهدین» و تجزیه طلبان و اربابان غربی و عربی آنان از بی اعتنایی مردم است که حتی یک شعار هم به نفع آنان داده نشد.