بایگانی‌های خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی، رجوی، سازمان مجاهدین خلق، شهین قاسمی، فرقه رجوی، مسعود نصیری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پاسبون های پس از مرگ-مدال های خروس نشان ۰۵ مهر ۱۳۹۹
مقاله

پاسبون های پس از مرگ-مدال های خروس نشان

مصاحبه، نوشتن نامه به رهبر فرقه و اعلام سرسپردگی کامل ، اعتراف به چیزهایی که از نظر فرقه گناه محسوب می شود، هویت بخشی کاذب با پوشاندن لباس پاسبونی به آنها و آویزان کردن مدال های خروس نشان بر سینه هایشان برای گرفتن عکس و تهیه فیلم، یک روش روتین و همه گیر در فرقه رجوی است که باید اعضای گرفتار در زمان حیات شان به آنها تن دهند.