بایگانی‌های دادگاه حمید نوری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
محاکمه آقای حمید نوری، در دادگاهی سفارشی با شاهدین تروریست ۱۵ ارد ۱۴۰۱
مقاله

محاکمه آقای حمید نوری، در دادگاهی سفارشی با شاهدین تروریست

آنچه که می تواند سیستم قضایی پادشاهی سوئد را در قضیه محاکمه آقای حمید نوری بی اعتبار کند تحقیقاتی ناقص و عدم کشف حقیقت توسط نهاد قضایی سوئد با برخوردی جانبدارانه، هدفمند و البته سفارشی با شهودی مغرض است. چرا که در هیچ دادگاه منصفانه و عادلانه ای هرگز حرف تروریست ها و قاتلان قابل استناد و دلیل نیست.