بایگانی‌های دکتر مصدق - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«سلام» یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران ۱۵ اسف ۱۳۹۷
یادداشت سردبیر

«سلام» یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

اگر تاریخ لقب «رهبر نهضت ملی‌شدن نفت» را به نام دکتر مصدق  ثبت کرد. سرسختی و سماجت او بود، مبارزه او با استعمار پیر انگلیس و دشمنان این مرز و بوم  بود. مصدق هرگز به بهانه  مبارزه با شاه به دامن بیگانگان نیفتاد و مرزهای ملی گرایی و وطن پرستی را به معنای واقعی اش حفظ کرد.