بایگانی‌های رهبر عقیدتی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ترس و وحشت مجاهدین از تائید مرگ مسعود رجوی ۰۱ بهم ۱۴۰۲
مقاله

ترس و وحشت مجاهدین از تائید مرگ مسعود رجوی

مجاهدین هرچند بتوانند مرگ مسعود رجوی را برای جلوگیری از هم پاشیده نشدن تشکیلات شان در هاله ای از ابهام فرو برند اما این روند هرگز در ارتباط با مرگ مریم رجوی اتفاق نخواهد افتاد. و این همان بن بست مرگباری است که ذهن سران فرقه مجاهدین را به خود مشغول کرده است.