بایگانی‌های روح اله زم، سازمان مجاهدین خلق، عبدالمالک ریگی، فرقه رجوی، مراسم 13 آبان 98، مسیح علینژاد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳ آبان؛ دیروز ریگی، امروز زم و فردا علینژاد و رجوی ۱۴ آبا ۱۳۹۸
مقاله

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳ آبان؛ دیروز ریگی، امروز زم و فردا علینژاد و رجوی

حال باید گفت؛ این نه نسل اول انقلاب، بلکه نسل چهارم و پنجم انقلاب است که منتظر شماست، تا بخاطر تمامی جنایات تان در حق پدران و مادران و خواهران و برادران و دوستان و فامیل و هموطنانشان طناب دار عدالت را بر گردن شما بیندازند.