بایگانی‌های روزنامه اعتماد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین، جنگ در دو جبهه؛ بر علیه مردم، در ایران  و بر علیه اعضای گرفتار، در آلبانی ۰۲ آذر ۱۴۰۰
سخن روز

مجاهدین، جنگ در دو جبهه؛ بر علیه مردم، در ایران و بر علیه اعضای گرفتار، در آلبانی

سران کودن و ابله مجاهدین که برای تحریک مردم به خشونت، گفگیرشان به ته دیگ خورده بار دیگر به ترفند جالب و البته خنده دار دیگری نیز متوسل شده و در  اطلاعیه ای در تاریخ 29 آبان اعلام کرد«سپاه با حفر تونل های مختلف برای آبرسانی به صنایع نظامی ، آب زاینده رود را منحرف کرده اند»!!!