بایگانی‌های روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت دهم – تعهدی کار کردن و ایجاد حس  وظیفه ۲۶ اسف ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت دهم – تعهدی کار کردن و ایجاد حس  وظیفه

استفاده از كلماتي نظير : اين وظيفه انقلابي شماست ، شما مجاهد خلق هستيد ، شما قشر آگاه و گل سرسبد جامعه ايران هستيد و با آدم هاي عادي جامعه فرق داريد ، باعث ميشد كه اعضا يك نوع احساس وظيفه و متفاوت بودن به نسبت بقيه مردم در درونشان ايجاد شود و اين حس باعث ميشد تا تشكيلات بار بيشتري از آنها در راستاي اهداف تشكيلات بكَشد و اين سيكل دائم تكرار ميشد ؛ ايجاد انگيزه با هدف استثمار هر چه بيشتر اعضاء .