بایگانی‌های روش های مجاب سازی روانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین ؛ قسمت پنجم : فریبکاری ۱۹ دی ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین ؛ قسمت پنجم : فریبکاری

شفا دادن های مسعود رجوی هم بخش دیگری از فریبكاریهای او بود. همه اعضا تلاش میكردند اگر شرایطی پیش می آمد هرطور شده دست و یا پای او را ببوسند. در این رابطه چنان فضایی درست شده بود که نزدیك شدن به رجوی و دیدن او از نزدیك و حتی دست زدن به دست مسعود و یا بوسیدن او برای اعضای جدید یك آرزو محسوب میشد.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت اول: مهمترین هدف رجوی از بازسازی فکری اعضای فرقه چیست؟ ۲۳ آبا ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت اول: مهمترین هدف رجوی از بازسازی فکری اعضای فرقه چیست؟

يك برنامه بازسازي فكري ، مقوله اي خلق الساعه نيست بلكه روند تدريجي شكستن فرد و تغيير اوست . بنابراين ، بازسازي فكري يك كوشش نگران كننده براي تغيير نحوه نگرش فرد به جهان است كه رفتار او را عوض ميكند.