بایگانی‌های روش های مجاب سازی رونی در فرقه مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت یازدهم و پایانی- الگوهای تغییر رفتار، القاء  احساس گناه  و ترس. ۱۱ فرو ۱۴۰۳
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت یازدهم و پایانی- الگوهای تغییر رفتار، القاء  احساس گناه  و ترس.

اعضاي سازمان نگاهشان به هر پديده اي تنها تعريفي است كه فرقه از آن پديده ميكند، نحوه لباس پوشيدن ، ساعات استراحت، نوع رابطه ها و همه مطابق قوانين فرقه است.