بایگانی‌های زن زندگی آزادی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ترفند جدید مجاهدین با شعار «زن مقاومت آزادی»! ۱۵ فرو ۱۴۰۳
سخن روز

ترفند جدید مجاهدین با شعار «زن مقاومت آزادی»!

مسلما هیچ نظم سیاسی در جهان فارغ از ایدئولوژی نیست. خود لیبرالیسم ، و فرقه گرایی هم یک ایدئولوژی است. لذا اختلاف در ماهیت ایدئولوژی‌هاست نه نفس وجود ایدئولوژی! در نتیجه شعارها نیز نشات گرفته از همین ایدئولوؤی هاست.