بایگانی‌های سال تعیین کننده - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«سال تعیین کننده ۱۴۰۰»! بر مریم رجوی چگونه گذشت؟ ۱۴ اسف ۱۴۰۰
سخن روز

«سال تعیین کننده ۱۴۰۰»! بر مریم رجوی چگونه گذشت؟

سران مجاهدین در سال 1400 در دو جبهه داخل تشکیلات و داخل کشور بسختی شکست خوردند. یکی جداشده های هرچه بیشتر در داخل تشکیلات فرقه و دیگری شکست در  بُعد عملیات روانی در داخل کشوربود.