بایگانی‌های ساواک شاه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
برگ هایی از تاریخ؛ مجاهدین ماشین ترور پهلوی ها، «نه شیخ فقط شاه» ۱۸ بهم ۱۴۰۰
مقاله

برگ هایی از تاریخ؛ مجاهدین ماشین ترور پهلوی ها، «نه شیخ فقط شاه»

رجوی نه در زمان شاه و نه در زمان بعد از انقلاب هیچیک از شاخصه های انقلابی گری و وطن پرستی را نداشت. در زمان شاه با ساواک همکاری کرد و بعد از انقلاب هم به ارتش صدام پیوست. بعبارت دقیق تر رجوی نه بر سیاست «نه شاه نه شیخ» که به دروغ مدعی آن است بلکه بر سیاست «نه شیخ، فقط شاه» پیش می رود.