بایگانی‌های سرنگونی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اندر حکایت آموزش های مسعود رجوی در سایت فرقه؛ کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی – مسعود رجوی « مرد بیمار » مجاهدین ۲۲ مرد ۱۴۰۱
مقاله

اندر حکایت آموزش های مسعود رجوی در سایت فرقه؛ کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی – مسعود رجوی « مرد بیمار » مجاهدین

تشتک رسوایی رجوی سالهاست از بام بر افتاده و کِشتی توهمات او در سواحل آلبانی به گِل نشسته است. بنابراین باید به مسعود رجوی «مرد بیمار» مجاهدین لقب داد.