بایگانی‌های سپهبد شهید صیاد شیرازی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
طلوع و غروب یک زندگی – سال ۱۳۷۸ – ۱۳۷۷ عملیات ترورهای شهری ۰۹ خرد ۱۴۰۱
خاطرات

طلوع و غروب یک زندگی – سال ۱۳۷۸ – ۱۳۷۷ عملیات ترورهای شهری

ترور سپهبد شهید صیاد شیرازی به دستور اطلاعات عراق موسوم به مخابرات بود که توسط سازمان با مسئولیت زهره قائمی انجام گرفت كه بعد از سقوط صدام در ویدئویی که در آن رجوی کشتن این فرمانده ایرانی را به اطلاعات عراق گزارش میکرد توسط رسانه ها افشاء گردید.