بایگانی‌های شیعه های بکتاشی کورچ آلبانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ایرانیان آسیلا در آلبانی و تاریخی که ساخته می شود ۱۹ شهر ۱۴۰۱
مقاله

ایرانیان آسیلا در آلبانی و تاریخی که ساخته می شود

مسلما اشتراکات زیادی بین ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی وجود دارد. فرهنگ های نزدیک بهم، اعتقادات مشترک، محبت و دوستی ، دوری از خشونت و تروریسم ، انسان دوستی و یکرنگی و بالاتر از همه اینها ازدواج مردان ایرانی مقیم، با زنان آلبانیایی بخشی از پیوند مستحکم و ناگسستنی ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی است.