بایگانی‌های صیاد شیرازی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تهدیدهای تروریستی جدید مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی مجاهدین ۲۱ آبا ۱۴۰۱
سخن روز

تهدیدهای تروریستی جدید مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی مجاهدین

هسته سازی و تمرکز لیدرهای هیجانی ، پیشبرد خط کشته سازی و افزایش حس و حال ناامیدی در مردم در تک تک اقدامات شبکه مجازی دارودسته مسعود رجوی بخوبی مشخص و نمایان شده اند . اما برتری میدانی که با بصیرت مردم و جوانان شکل می گیرند بسرعت به افول ناآرامی های موجود منجر می شوند.