بایگانی‌های عطاالله مهاجرانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«در رؤیای سرنگونی و تجزیه ایران»؛ فرقه تروریستی مجاهدین، و سایر وحوش، در حسرت یک حمایت مردمی ۱۰ مهر ۱۴۰۱
مقاله

«در رؤیای سرنگونی و تجزیه ایران»؛ فرقه تروریستی مجاهدین، و سایر وحوش، در حسرت یک حمایت مردمی

فتنه اخیر، فتنه لمپن ها بود. به همین دلیل اساسا با یک نیاز واقعی شروع نشد. اساسا نیازی هم به نیاز حقیقی مردم نبود. نیاز به یک هیجان وجود داشت؛ تحریک و تحریض احساسات. اساسا در جنبش لمپن ها میداندارها در خارج از کشور و اتش بیارها در رسانه و کلوخ انداز ها کف خیابان هستند.