بایگانی‌های فاطمه خردمند - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اقدام شرم آور پلیس آلبانی در همدستی با مجاهدین در بازداشت تعدادی از شهروندان آلمانی در فرودگاه تیرانا ۰۹ مرد ۱۴۰۱
مقاله

اقدام شرم آور پلیس آلبانی در همدستی با مجاهدین در بازداشت تعدادی از شهروندان آلمانی در فرودگاه تیرانا

ماهیت این جنگ جدال بین زندگی و آزادگی با اسارت و برده داری است. جدال بین دو ارزش متضاد، در یک سو جداشدگان و همه کسانی که خواهان جدایی از این فرقه هستند و در سوی دیگر رهبران فرقه ای فاسد و برده دار.