بایگانی‌های فرقه رجوی، کتاب تقی شهرام به روایت اسناد، نقش زنان در مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دختران و زنان، بلاگردان مرکزیت مجاهدین ۲۶ تیر ۱۳۹۸
برداشت هایی از کتاب تقی شهرام به روایت اسناد

دختران و زنان، بلاگردان مرکزیت مجاهدین

قاسم عابدینی در مجموعه یادداشت های خود، ذیل عنوان «فرهنگ سازمانی» مطالبی را مطرح نموده است که بی تردید به خاطر آنکه نگرشی از درون و نوعی خود واکاوی است، از شانی دیگر برخوردار است. چکیده ای از آنچه با عنوان فرهنگ سازمانی نگارش یافته، همراه با نگاهی که خود به منظر سازمان در مقاطع گوناگون داشته و آن را با دیگر سازمان ها، احزاب و فرقه ها سنجیده و قیاس کرد، عرضه می شود تا خوانندگان بهتر در یابند که سازمانی این چنینی که «رهایی زن»را فریاد می زد، چگونه برای حفظ جان اعضای مذکر خود زنان و دختران را به قربانگاه می فرستاد و سرنوشتی نامعلوم را برای آنان رقم می زد.