بایگانی‌های فرید سلیمانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
طلوع و غروب یک زندگی – آخرین نشست رجوی با اعضای مجاهدین در قرارگاه اشرف ۱۶ مهر ۱۴۰۱
خاطرات

طلوع و غروب یک زندگی – آخرین نشست رجوی با اعضای مجاهدین در قرارگاه اشرف

وقتی رجوي تحلیل می کرد که آمریکا نه به عراق بلکه اول به افغانستان حمله خواه کرد، تنها دو چيز در ذهن آدمي قابل تصور بود يا او عمداً چنين تحلیلی می کرد تا به نيروها روحيه داده و از ترس و بهم ريختگي آنها جلوگيري كند و يا واقعاً سطح فهم او به همان اندازه اي بود كه حرفش را مي زد.