بایگانی‌های مزدور - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سازمان مجاهدین بزرگترین کارخانه «مزدور» سازی! ۲۳ بهم ۱۴۰۰
مقاله

سازمان مجاهدین بزرگترین کارخانه «مزدور» سازی!

اگر روزی تضاد اصلی سازمان مجاهدین مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بود! امروز اما آقای حسن حیرانی مدیر اجرایی انجمن آسیلا، جداشده ها، و خانواده های اعضای خود مجاهدین در نوک پیکان نبرد این فرقه قرار دارند!