بایگانی‌های موسسان دوم - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
رجوی و تنگنای تشکیل «موسسان پنجم»!؟ ۱۰ خرد ۱۴۰۰
مقاله

رجوی و تنگنای تشکیل «موسسان پنجم»!؟

رجوی از هر طرف که بچرخد و به هر ترفندی هم که دست بزند، همچنان در مسیر پر شتابان نابودی خویش پیش می رود. تحلیل شرایط فعلی و چشم انداز آینده نشان می دهد که او هرگز فرصت تشکیل «موسسان ششم»! را نخواهد یافت.