بایگانی‌های نمایشگاه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حمله مجاهدین با سلاح سرد به نمایشگاه قربانیان خانواده های ترور ایرانیان در سوئد ۲۱ خرد ۱۴۰۱
مقاله

حمله مجاهدین با سلاح سرد به نمایشگاه قربانیان خانواده های ترور ایرانیان در سوئد

ماهیت خشونت طلبی و تروریستی مجاهدین علیرغم ادعاهای آنان هیچگونه تغییری نکرده و سلاح و تولید خشونت با حیات سیاسی و فیزیکی این گروه درهم تنیده و گره خورده است.