بایگانی‌های نورالدین کیانوری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
رحمان کریمی، توده ای و وطن فروشی که رجوی برایش لباس «پلنگ» دوخت! ۱۹ اسف ۱۴۰۰
مقاله

رحمان کریمی، توده ای و وطن فروشی که رجوی برایش لباس «پلنگ» دوخت!

علیرغم تمامی جست و خیزهای میمون وار و ادا و اطوار های به ظاهر انقلابی ی رجوی و پوشاندن لباس پلنگ به رحمان کریمی، هنوز هم مهمترین صف‌بندی سیاسی ایران امروز، مرز بین وطن پرستی و وطن‌ فروشی است. لذا  مجاهدین و هم حزب توده همچنان از دید مردم ایران در صف وطن فروشان و خائنین به کشور در تاریخ معاصر دسته بندی می شوند.