بایگانی‌های همسبتگی ملی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
وقتی پرویز خزایی، دلقک عرق خور و عیاش مجاهدین، قلم به دست می شود. ۰۹ بهم ۱۳۹۹
مقاله

وقتی پرویز خزایی، دلقک عرق خور و عیاش مجاهدین، قلم به دست می شود.

تفاوت خزایی با مجاهدین این است که؛ اگر مجاهدین با ترور در ایران، مزدوری به صدام حسین و خدمت به سرویس های اطلاعاتی غربی و عربی و اسرائیل با هدف رسیدن به قدرت، خود را بدنام کرده و از سوی مردم ایران طرد شده است، این مفلوک اما، برای عیاشی و داشتن یک زندگی مرفه در خارجه به مزدوری تمام عیار مجاهدین در آمده و همه انسانیت و شرفش را بخاطر مشتی دلار فروخته است.