بایگانی‌های وطن فروش - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>دورغگویی های مردک فاسد و طن فروشی به نام مسعود رجوی</strong> ۱۳ آذر ۱۴۰۱
سخن روز

دورغگویی های مردک فاسد و طن فروشی به نام مسعود رجوی

باید به رجوی گفت ما یه وطن داریم به نام ایران، برای شکستش ناراحت می شویم و برای بردش خوشحال. مثل شما وطن فروش و بی وطن نیستیم که آواره و دربدر باشیم تا هرکس جلومان استخوانی انداخت دم تکان دهیم. تُف به ذات کثیف تان.