بایگانی‌های پدر، خاطرات، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، مادر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
وقتی دوساله بودم پدر و مادرم مرا ترک  و به «مجاهدین» پیوستند ۲۱ دی ۱۳۹۸

وقتی دوساله بودم پدر و مادرم مرا ترک و به «مجاهدین» پیوستند

آری ای پدر آیا جمله خفت باری که وقتی شما را بعد از سالها می دیدم به من گفتید را یادت هست؟ به جای اینکه توضیح بدهی که چرا مرا طی این مدت تنها گذاشتی و رفتی و هیچ سراغی از من نگرفتی؟ گفتی چرا با انجمن نجات به اینجا آمدی؟ ولی هرگز پاسخ مرا ندادی وقتی که از تو پرسیدم تو در خاک دشمن چکار میکنی؟ و چرا به این حال و روز افتاده ای؟