بایگانی‌های پناهنده کرد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
وقتی قاتل بوکانی توسط مجاهدین «پناهنده کرد ایرانی» جا زده می شود. ۰۱ خرد ۱۴۰۰
مقاله

وقتی قاتل بوکانی توسط مجاهدین «پناهنده کرد ایرانی» جا زده می شود.

فرقه رجوی سالهاست در کادر عملیات روانی در فضای مجازی در حال نشر اخبار جعلی و دروغ است. هر جا ترورستی، ارازل و اوباشی بدست قانون گرفتار می آید مجاهدین حی و حاضرند تا برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خودشان هم شده برای آنان اشک تمساح بریزند.