بایگانی‌های ژنرال حبوش - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چرا جلسه سوم دادگاه تهران در رسانه های مجاهدین سانسور گردید؟ ۱۶ دی ۱۴۰۲
مقاله

چرا جلسه سوم دادگاه تهران در رسانه های مجاهدین سانسور گردید؟

امروز 25 روز از اولین محاکمه فرقه تروریستی مجاهدین، در دادگاه شعبه یازدهم کیفری یک استان تهران می گذرد. این پرونده، ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی ، بنام سازمان مجاهدین خلق دارد. چهارمین جلسه این محاکمه نیز در تاریخ 12 بهمن ماه جاری به اتمام رسید.