بایگانی‌های یعقوب دادگر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>رضا غفارزاده: مرگ های خاموش در فرقه رجوی ما خانواده ها را بشدت نگران می کند.</strong> ۰۹ اسف ۱۴۰۱
گفتگو

رضا غفارزاده: مرگ های خاموش در فرقه رجوی ما خانواده ها را بشدت نگران می کند.

درد جانکاه این است که رجوی در باطن خود هرگز دلش به حال فرزندان اسیر خانواده های دردمند که در دست این فرقه نمی سوزد و آنان را صرفا بعنوان یک گروگان بخاطر برملا نشدن کثافت کاریهای سالیان عمرش در اسارت نگه داشته است. اما پس از مرگ شان در اوج ریاکاری، آنان را «مجاهد» نامیده و سعی می کند از مرگ آنان نیز به نفع فرقه بهره برداری سیاسی کند و این در دنیا بی سابقه است.

<strong>واقعیت هایی که رجوی از مرگ یعقوب دادگر پنهان کرد</strong> ۱۸ بهم ۱۴۰۱
مقاله

واقعیت هایی که رجوی از مرگ یعقوب دادگر پنهان کرد

آنچه که باید بزرگترین ظلم مجاهدین در حق یعقوب دادگر و دیگر منتقدین این فرقه دانست، اینکه رجوی آنان را تا زمانیکه زنده بودند تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار داد و زمانیکه مرگ شان فرا رسید، آنان را «مجاهد خلق» نامید و بر سر و رویشان آرم این فرقه افراطی و ضد دینی و ضد ملی را آویزان کرد.