بایگانی‌های BBC - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سپری که شکست! ۰۷ آبا ۱۴۰۲
سخن روز

سپری که شکست!

دنیا اکنون به دو بخش تقسیم شده: ملت های آزاده در مقابل اسرائیل و معدود دولت های ستمگری که از آن حمایت میکنند!