بایگانی‌های CNN، Coda Story، آمریکا، اینستاگرام، پیج راه نو، سازمان مجاهدین خلق، سردار شهید قاسم سلیمانی، فرقه رجوی، واشنگتن پست - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مخالفت آشکار با آزادی بیان – اینستاگرام دو پست در پیج «راه نو» را حذف کرد. ۰۷ اسف ۱۳۹۸
مقاله

مخالفت آشکار با آزادی بیان – اینستاگرام دو پست در پیج «راه نو» را حذف کرد.

حذف پست های مرتبط با سردار شهید سلیمانی مشخص است که یک نوع جنگ رسانه ای میان پلتفرم های رسانه های اجتماعی آمریکایی و کاربران ایرانی در حال انجام است و بسیاری از پستهای حذف شده نه تنها با پروتکل های این سرویس دهنده ها تضادی نداشته است بلکه یک نوع واکنش طبیعی نسبت به رویدادی بسیار مهم و دارای ارزش های خبری و فرهنگی به شمار می رود.