بایگانی‌های Exit news، آلبانی، احسان بیدی، اگزیت نیوز، جرجی تاناسی خبرنگار آلبانی، حسن حیرانی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کوجتیم جوزی نماینده پارلمان آلبانی، یونان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«اگزیت نیوز» آلبانی: ( احسان بیدی ) عضو سابق مجاهدین خلق که متهم گردیده مأمور ایران است در معرض اخراج از کشور قرار دارد. ۲۸ مرد ۱۳۹۹
رسانه

«اگزیت نیوز» آلبانی: ( احسان بیدی ) عضو سابق مجاهدین خلق که متهم گردیده مأمور ایران است در معرض اخراج از کشور قرار دارد.

احسان بیدی همراه با بیش از 2000 عضو مجاهدین خلق از اردوگاه لیبرتی در عراق به آلبانی آمد. به وی حق پناهندگی اعطا شد كه ظاهراً تا سال 2023 معتبر است.