بایگانی‌های Klan TV آلبانی، آلبانی، اشرف، تیرانا، رحمان محمدیان، سازمان مجاهدین خلق، صدام حسین، عراق، فرقه رجوی، فرید شاه کرمی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عنوان برنامه STOP  در شبکه Klan TV آلبانی: «مغز شویی جوانان آلبانیایی توسط سازمان مجاهدین» ۲۶ آبا ۱۳۹۸
رسانه

عنوان برنامه STOP در شبکه Klan TV آلبانی: «مغز شویی جوانان آلبانیایی توسط سازمان مجاهدین»

دو مجری برنامه برنامه STOP در شبکه Klan TV آلبانی ضمن پخش اظهارات یکی از اتباع انگلستان به نام بارونس نیکلسون در مورد سازمان مجاهدین خلق و ساپورت مالی آن توسط صدام حسین مدعی شدند که در تیرانا اعضای فرقه رجوی به چند آپارتمان می روند و در آنجا پولهایی که با مهر عربی ممهور است را دریافت می کنند.