بایگانی‌های UN - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین (۲) ۱۸ تیر ۱۴۰۱
مقاله

فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین (۲)

در تشکل های فرقه ای نکته‌ی حائز اهمیت اینکه پس از طی مراحل مغزشویی و تحمیل روانی ، مغز افراد بطور موقت از فکر کردن به عمل خواسته شده خودداری می کند. حتی اگر تناقضاتی هم در ذهن اعضای فرقه وجود داشته باشد این تناقضات از قوه به فعل تبدیل نمی شوند. یا کمتر به تعارض و یا آنچه که از نظر تشکیلات عمل خارج از چارچوب نامیده می شود می انجامد.